PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-
DZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2020
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-
ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie gru-
dzień 2020 sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z or-
ganizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z in-
nych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej po-
trzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomo-
cy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-
trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu
włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie [OPR] do
Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-
chodów nie mogą zapewnsobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (po-
siłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w naj-
trudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego
kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza
220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w
rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artyku-
łów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebują-
cym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żyw-
nościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ,
pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się
do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia
wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza
do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ
na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednic-
twem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w for-
mie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilo-
ści ok. 42,27 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU
ILOŚĆ SZTUK NA
OSOBĘ
OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
(KG/L)
ILOŚĆ KG
NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY
4
1
4,00
BURACZKI WIÓRKI
4
0,35
1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU
3
0,5
1,50
HERBATNIKI MAŚLANE
2
0,2
0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ
8
0,4
3,20
MUS JABŁKOWY
2
0,72
1,44
KASZA JĘCZMIENNA
3
0,5
1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY
7
0,16
1,12
MAKARON JAJECZNY
10
0,5
5,00
MLEKO UHT
7
1
7,00
OLEJ RZEPAKOWY
4
1
4
PASZTET DROBIOWY
2
0,16
0,32
PŁATKI OWSIANE
2
0,5
1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE
5
0,3
1,50
FILET W OLEJU
7
0,17
1,19
RYŻ BIAŁY
2
1
2,00
SER PODPUSZCZKOWY
4
0,4
1,60
SZYNKA DROBIOWA
8
0,3
2,40
SZYNKA WIEPRZOWA
4
0,3
1,20
MIÓD NEKTAROWY
1
0,5
0,50
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z
różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby
organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimal-
nej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Pod-
program 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby sa-
motnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek
żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie
w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad w szczególno-
ści gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu przygoto-
wywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroni-
skach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług
firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się
w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa
niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1
osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W ze-
stawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów
spożywczych.
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościo-
we można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć
liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo-
żywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłat-
nie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żyw-
ność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z sie-
dzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z
OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności,
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub
cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefo-
nicznej, wydawniczej.
Działania realizowane w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miej-
scu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani
do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz
miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecz-
ności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności
lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, mat-
ki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ ale nie znaczy
to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rze-
czywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania
nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS
i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020