PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-
DZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021 Plus
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 sierpień 2022, a
jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł,
na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywno-
ściowej zgodnie z zasadami POPŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących
zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 sierpień 2023
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie do Organizacji Partner-
skiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego która przekazuje żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też
trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (okre-
ślonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych
do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - któ-
rych dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-
mocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla
osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artyku-
łów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bez-
płatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
1
1
W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1,
7.1
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościo-
wej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem
uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przy-
znania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnio-
nym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do
przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na pod-
stawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organi-
zacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościo-
wych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2
kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU
ILOŚĆ SZTUK NA
OSOBĘ
OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
(KG/L)
ILOŚĆ KG
NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY
2
1
2,00
MAKARON JAJECZNY
4
0,5
2,00
MLEKO UHT
2
1
2,00
OLEJ RZEPAKOWY
2
1
2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE
1
0,3
0,3
SZYNKA WIEPRZOWA
3
0,3
0,9
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup
towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo
wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym
wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego od-
biorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc
żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrze-
bującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych]
do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczo-
rek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posia-
dających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach)
z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie
realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana,
Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jed-
nakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę
możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można
zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych
do potrzeb rodzin.
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokal-
nego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo
do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności,
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym,
mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej,
wydawniczej.
Działania realizowane w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyzna-
czonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy
żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują
się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokal-
nych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające
do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi,
osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób ko-
rzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skiero-
wanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba
musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia
wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami
prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą
być z nimi komplementarne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus