Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań
na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mo zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o
pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc
systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych
lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób
najbardziej potrzebujących zobowiązane prowadzić działania w ramach
środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem
pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych
organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w formie:
1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów
kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości
przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego
odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli
realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa
domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych
dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym
lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej
potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników
biorących udział w programie POPŻ.
Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR np. Banki
Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL m.in. organizacje
partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej
(OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą
skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom
potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze
wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą
żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować
odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze
środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości
uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS
celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja
Partnerska Regionalna OPR] do Organizacji Charytatywnych
[Organizacji Partnerskich Lokalnych OPL].