Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach
realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób
najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego
wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji
elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także
przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela
innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub
formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz
przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji
partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom
zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc
na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów
spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne
zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie
załącznika nr 6.1.
4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska,
noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ,
mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio
do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom
bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni także funkcjonariusze służb
takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do
bieżących zaleceń służb sanitarnych.
6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i
potwierdza podpisem wydanie artykułów.
7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb
niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej
organizacji partnerskiej.