©Kancelaria Sejmu s. 1/1
2010-04-13
USTAWA
z dnia 5 marca 2010 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 1.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekar-
skim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze-
nia, formę opieki medycznej, o której mowa w ust. 6, oraz wzór zaświad-
czenia, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając odpowiednio rodzaje
świadczeń zdrowotnych udzielanych kobiecie w okresie ciąży przez lekarza
i położną oraz zakres danych niezbędnych do zapewnienia należytego udo-
kumentowania pozostawania jej pod opieką medyczną w okresie od 10 ty-
godnia ciąży do porodu.”;
2) w art. 15b ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekar-
skim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na
podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) w
art. 16 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczenio-
biorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, nie-
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z
2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i
Nr 219, poz. 1706.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr
225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918,
Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
Opracowano na pod-
stawie Dz. U. z 2010
r. Nr 50, poz. 301.
©Kancelaria Sejmu s. 2/2
2010-04-13
zdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci,
uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zaję-
ciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są
wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawno-
ści oraz uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;”;
2) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wy-
dawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów
uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka;”.
Art. 3.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15b ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekar-
skiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co naj-
mniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
Art. 4.
1. Matka lub ojciec dziecka, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
nie otrzymali dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15b ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, mają prawo złożenia wniosku o wypłatę tych świadczeń
na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, z za-
strzeżeniem art. 3 niniejszej ustawy.
2. Matka lub ojciec dziecka, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
z powodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie ko-
biety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu od-
mówiono wypłaty dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia dziecka, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15b ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, albo pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o
dokonanie wypłaty tych świadczeń, mają prawo ponownego złożenia wniosku o
wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której
mowa w art. 1, z zastrzeżeniem art. 3 niniejszej ustawy.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.