godło flaga

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„OPIEKA 75+”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

31140,00 zł

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021, zwanego dalej Programem.
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi ( zgodnie z art.6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. Program ma na celu zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych a także poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej; umożliwienie gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej; wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
W ramach programu złożono zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację programu w celu kontynuacji usług opiekuńczych u osób objętych w uprzednich latach lub realizację u nowo objętych w 2021r.

 

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
 • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB

W CHWILACH ZAGROŻENIA.

 

Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7:30 - 15:30 )

oraz telefonicznie (działanie zalecane z uwagi na COVID-19), pod nr tel.: 55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na 

telefon alarmowy 112

 

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia 800 165 320

 

Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2020 biała wstążka

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Braniewie zaprasza każdego mężczyznę

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

 

Kampania, jak co roku, trwa od 25 listopada do 10 grudnia

 

25 listopada, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

10 grudnia, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do niestosowania przemocy wobec dziewczynek, kobiet.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania w naszym mieście promowana jest głównie na stronach urzędów, placówek oświatowych, służby zdrowia oraz na Facebooku.
Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez noszenie symbolu kampanii, tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Przewodnicząca wraz z członkami
Zespołu Interdyscyplinarnego

godło flaga

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
“WSPIERAJ SENIORA”
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

10.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 12.500 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach. Link do strony.

 

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu krok po kroku.

 

Osoby po 70 roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła 70 lat.

Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

KROK 1

 • Zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 505 11 11 czynny codziennie w godz. 8:00 - 21:00.
 • Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

KROK 2

 • Poczekać na telefon pracownika MOPS Braniewo, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin.
 • Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)

 

KROK 3

 • Przekazać osobie wyznaczonej przez MOPS Braniewo do pomocy listę zakupów oraz pieniądze - osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowania odbioru pieniędzy.
 • Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

 

KROK 4

 • Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.

 

Pomoc realizowana będzie w dni robocze.

„Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”