Inne

 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Braniewie na lata 2016–2024. (Plik PDF rozmiar 1,5 MB).
 2. Ewaluacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Braniewie na lata 2016-2024 w okresie od czerwca 2016 do czerwca 2018r. (Plik PDF rozmiar 418 KB)w okresie od czerwca 2016 do czerwca 2018r. (Plik PDF rozmiar 418 KB).
 3. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Braniewie na lata 2016 – 2024 w okresie od czerwca 2019 do maja 2020 (Plik PDF rozmiar 120 KB).

 

Akty prawne

 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.) Tekst ujednolicony-stan na 11.10.2005r. (Plik PDF rozmiar 530 KB).
 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. 2005r.Nr 267, poz.2259). (Plik PDF rozmiar 184 KB).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.). (Plik PDF rozmiar 275 KB).
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). (Plik PDF rozmiar 463 KB).
 5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. 15 poz, 148 z późn. zm.). (Plik PDF rozmiar 408 KB).
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135). (Plik PDF rozmiar 570 KB).
 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 12.01.2005 r., Nr 6, poz. 45). (Plik PDF rozmiar 182 KB).
 8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). (Plik PDF rozmiar 2 MB).
 9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409). (Plik PDF rozmiar 143 KB).
 10. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289). (Plik PDF rozmiar 340 KB).
 11. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598). (Plik DOC rozmiar 63,5 KB).
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943). (Plik PDF rozmiar 142 KB).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. nr 25 poz.186). (Plik PDF rozmiar 133 KB).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950). (Plik PDF rozmiar 42,1 KB)