Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) rozpoczął realizację projektu „Rodzina to nasza przyszłość”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu partnerskiego będą realizowane kompleksowe działania o charakterze aktywizacyjno-integracyjnym na rzecz rodzin w zakresie rozwiązania problemów: uzależnienia od nałogu alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niewydolności wychowawczej.
Wartość projektu ogółem - 2 834 736,12 zł
Wnioskowane dofinansowanie ogółem - 2 692 176,12 zł
Wartość realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie - 202 867,65 zł.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych (204 os./ 111K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 22 rodzin zastępczych (85os./ 44K, w tym: 33 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020