W związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta), który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym OGŁASZAMY OTWARTY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU.

Szczegółowe informacje: regulamin naboru i formularz rekrutacyjny znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, odnośnik Dokumenty. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020