Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 10.08.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2018 roku.
Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

 

1.  Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 20.08.2018r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.

 

2.  Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 6 700 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.

 

3. Termin realizacji:
1. w okresie od 04 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjach odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

 

4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

1. Kryterium I: cena gorący posiłek – maksymalna liczba punktów: 60
Waga kryterium wynosi 60%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt.
2.. Kryterium II. Odległość - 40%
Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie, ul. Konarskiego 13.
Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci i podopiecznych jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.
Szkoły i ośrodki do których będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie miasta Braniewa.
Zamawiający w kryterium odległość wskazał Szkołę Podstawową Nr 6 znajdującą się w centrum miasta Braniewo w celu ujednolicenia wyliczenia długości trasy dowozu posiłków w km. zaokrąglając do pełnych kilometrów stosując zasadę wielkość poniżej 500 m opuszcza się, a wielkość 500 m i więcej zaokrągla się wzwyż.
- Oferta z najkrótszą trasą dowozu posiłków otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna dłuższa trasa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najkrótszej trasy dowozu.
Waga kryterium wynosi 40%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

 

Dyrektor MOPS w Braniewie

 

W załączeniu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Plik PDF rozmiar 1,3 MB)