W postępowaniu prowadzonym w art. 138 o oraz ustawy prawo zamówień publicznych. (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).
na Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w okresie od 04.09.2018r. do 31.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w postępowaniu na „Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego MOPS w Braniewie w 2018 roku” zawiadamia:

1. Ilość ofert, które złożono w wymaganym terminie: 1
2 Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0
3. Ilość ofert odrzuconych: 0
4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia: 1
5. Nazwa wybranego Wykonawcy: „Warmia”, Bożena Plażuk, 14-500 Braniewo, ul. Fromborska 2
6. Cena najkorzystniejszej oferty: - gorący posiłek brutto – 6,50zł, netto – 6,02zł,
7. Oceny oferty dokonano w oparciu o kryterium:

- Kryterium I: cena - 60%
- Kryterium II: odległość - 40%

8.Ilość punktów, które uzyskała oferta za kryterium:

- Kryterium I: cena - 60 pkt.
- Kryterium II: odległość - 40 pkt.
Razem: -100 pkt.

9. Uzasadnienie: W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm.), została wybrana do realizacji zamówienia oferta, która otrzymała największa liczbę punktów zgodnie z kryterium oferty.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie

 

Otrzymują:
1. „Warmia”, Bożena Plażuk, ul. Fromborska 2, 14-500 Braniewo,
2. tablica ogłoszeń MOPS Braniewo,
3. strona internetowa www.mops.braniewo.pl, BIP Braniewo.
4. a/a