NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start”

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- biegła znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry Start”) oraz innych urządzeń biurowych;

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej;

- nieposzlakowana opinia;

- znajomość aktualnych ustaw: ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych; ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

 

2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

- umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, poprawna komunikacja pisemna;

- umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Działania związane z obsługą świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia Dobry Start:

 • przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja wniosków prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • ustalenie prawa do świadczeń,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie ewidencji, rejestrów,wydruk list świadczeniobiorców,
 • sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji i niezbędnej dla przyznania prawa do świadczeń,
 • informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania z realizacji powierzonych zadań.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w załączniku do ogłoszenia Nr 1) >> Pobierz kwestionariusz
 • list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o wskazane stanowisko,
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.)”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Nabór na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia "Dobry Start" w terminie do 28.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1.
Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Dyrektor zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

1 Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z zm) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282.)

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.