Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko:

Z-CA DYREKTORA MOPS ds. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 

Charakter umowy: umowa o pracę, pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państwa członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Ukończone studia wyższe II stopnia/magisterskie/ na kierunkach praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 7. Posiadanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego I lub II stopnia.
 8. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 9. 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń wykonawczych do niej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o finansach publicznych oraz wszelkich ustaw związanych z zadaniami pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Umiejętność tworzenia programów i projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 3. Umiejętność obsługi komputera.
 4. Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, inicjatywa, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie całokształtem pracy Działu Pomocy Środowiskowej.
 2. Zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań przez pracowników podległych komórek organizacyjnych, planowanie pracy podległego zespołu, przydzielanie zadań, stałe doskonalenie ich metod pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i zgodnym z przepisami prawa wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej przez bezpośrednio podległe komórki organizacyjne.
 4. Analiza wniosków pracowników socjalnych w sprawie udzielania pomocy podopiecznym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 5. Dokonywanie analizy, ustalanie potrzeb i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
 6. Sporządzanie sprawozdań.
 7. Ocena kwalifikacyjna podległych pracowników.
 8. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Dbałość o rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 11. Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.
 12. Koordynowanie prac w zakresie nadzoru i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 13. Budowanie sieci partnerstwa lokalnego.
 14. Podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności rozwój kompleksowych działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
 15. Koordynowanie prac nad przygotowaniem projektów oraz wniosków według wymaganych procedur celem pozyskiwania środków na realizację zadań pomocy społecznej z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych.
 16. Współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców.
 17. Dokonywanie oceny zasobów pomocy społecznej.
 18. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Kontrola pracy poszczególnych stanowisk pod względem merytorycznym i formalnym.
 19. Opracowywanie projektów, statutu ośrodka oraz projektów  jego aktualizacji, przepisów wewnętrznych, zarządzeń i decyzji Dyrektora MOPS oraz instrukcji dotyczących zakresu spraw załatwionych  przez kierowany dział i sekcję.
 20. Opracowywanie projektów planów finansowych  budżetu, analiz oraz okresowych sprawozdań z działalności.
 21. Prawidłowe realizowanie planu budżetowego poprzez racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem  celowości, oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej.
 22. Sprawowanie nadzoru na realizacją uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza oraz regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
 23. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów pomocy społecznej celem zwiększenia     skuteczności prowadzonej pracy socjalnej.

Wymagane dokumenty;

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. CV
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z póżn. zmianami/ na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :″Nabór na stanowisko Z-ca Dyrektora MOPS w Braniewie″ w terminie do dnia 08 luty 2016r do godziny 10:00 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie I piętro, pok. nr 4 lub pocztą na adres ośrodka;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1.

Decyduje data wpływu do MOPS w Braniewie do godz. 10:00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.