facebook1  bip logo  phone icon

Uchwała nr X/69/11

Rady Miejskiej W Braniewie

 

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art18 ust. 2 pkt 9 ( lit h) ; w związku z art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/142/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie(Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 45, poz. 215).

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Braniewa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr X/69/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 września 2011 r.

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1, w Braniewie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewo.

 

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:

1)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)    ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. NR 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

5)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

6)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

7)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

8)    ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

9)    ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ”Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (Dz..U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),

12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, ze zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami),

14) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

15) ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

16) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

17) ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

18) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z póżn. zm.),

19) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.),

20) innych przepisów prawa,

21) postanowień niniejszego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie zwanego w dalszej części statutem.

 

§ 3.

Ośrodek zakresem swojej działalności obejmuje obszar Gminy Miasta Braniewa.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 4.

1. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1)    umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem,

2)    przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

3)    pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,

4)    pobudzenie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

1)  zadania własne gminy,

2)  zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

3)  zadania wynikające z ustaw, w szczególności:

 1. z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 3. z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 4. z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 5. z ustawy z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach,
 6. z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia,
 7. z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

§ 5.

Organizując pomoc społeczna Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 3.

Organizacja i struktura Ośrodka

 

§ 6.

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań zleconych i własnych gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Braniewie i Burmistrza Miasta Braniewa.
 3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
 4. Dyrektora zatrudnia oraz rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Miasta Braniewa.
 5. Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Miasta Braniewa za właściwa realizacje zadań Ośrodka.
 6. Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Braniewie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 7.

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie” nadawany przez Dyrektora Ośrodka.

 

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 8.

 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
 2. Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewniając jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.
 3. Zasady działalności finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
 4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy Braniewa.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej.
 6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Braniewa pełnomocnictwa.

 

§ 9.

Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

Przy realizacji zadań własnych gminny ośrodek może tworzyć i prowadzić ośrodki wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 11.

Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

§ 12.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 13.

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Braniewie uchwalającej niniejszy statut.

Dane adresowe

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

Telefon:    +48 55 506 53 30
Faks:         +48 55 506 53 32
e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Logo e-wnioski portalu empatia

facebook            bip logo            epuap logo

 

Nowości na stronie

Ta strona używa plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.