Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.